Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Všeobecné obchodné podmienky

I.          Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TamDam s.r.o., Lipová 5534/65A, 900 27 Bernolákovo, IČO: 52 310 060, DIČ: 2120978794,  zapísaná na Obchodnom registri Okresného súde Bratislava 1,oddiel Sro, vložka 136300/B, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim podľa zákona č.102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.bare-bear.sk a v obchode @barebearshoes na facebooku.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát  SOI  pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5,820 07 Bratislava 27.

II.        Cena tovaru

1.Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu  a obchode na facebooku sú uvedené v EUR s DPH a bez nákladov na prepravu/dodanie.
2.Prepravné náklady sú uvedené v Dodacích podmienkach nižšie.
3.Predávajúci nie je platcom DPH.

III.     Objednanie tovaru

1.Kupujúci si vybraný tovar objednáva odoslaním vyplnenej objednávky.
2.Predávajúci má 24hodín na potvrdenie objednávky kupujúceho e-mailom. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy.
3.Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.

IV.      Zrušenie objednávky

1.Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim, a to e-mailom na adrese info@bare-bear.sk
2.Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
3.Predávajúci má právo zrušiť objednávku z týchto prípadoch:

 • v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, email, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),
 • v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby na účet a do 5tich kalendárnych dní neuskutočnil platbu,
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

4.O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
5.V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 14 kalendárnych dní od zrušenia objednávky.

V.        Platobné podmienky

1.Kupujúci za objednaný tovar zaplatí bankovým prevodom na účet predávajúceho.
2.Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku do 5 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť. Zároveň zaniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
3.Tovar je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet, zvyčajne 2 dni po prijatí platby.
4.Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
5.Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
6.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

VI.        Dodacie podmienky

1.Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.
2.Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. V prípade, ak     tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky.
3.Možnosti dodania:

Pre Slovensko :

 • Packeta (doručenie na zvolenú pobočku) – 3,5 EUR
 • DPD kuriér (doručenie na adresu) – 5,2 EUR

Pre ČR :

 • Packeta (doručenie na zvolenú pobočku) – 4,2 EUR (100 CZK)
 • Packeta (doručenie na adresu) – 5,5 EUR (130 CZK)

4.Ak je tovar kupujúcemu doručovaný prepravnou spoločnosťou, je kupujúci povinný pri prevzatí zásielky túto zásielku skontrolovať (počet balíkov, neporušenosť obalu – škatule), či nebol jej obsah poškodený pri preprave. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné popísať poškodenie v odovzdávacom protokole. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@bare-bear.sk a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

VII.       Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, výmena tovaru

1.Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
2. Kupujúci oboznámi o odstúpení od zmluvy e-mailom na info@bare-bear.sk, kde uvedie všetky kontaktné údaje, číslo objednávky, dátum nákupu.
3. Zaslaný tovar odporúčame vrátiť v kompletnom balení, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, predávajúci si vyhradzuje možnosť takýto tovar neprijať.
4.Kupujúci zašle spolu s tovarom aj doklad o kúpe, záručný list a vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy  a berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
5. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní po vrátení tovaru vráti spotrebiteľovi vráti spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
6. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
7. Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí, že tento nespĺňa požiadavky týchto všeobecných obchodných podmienok (napr. tovar má byť nepoužitý, v originálnom obale, s originál visačkami), nemôže tento tovar prijať späť a bude naspäť zaslaný kupujúcemu na jeho náklady ako tovar použitý.

VIII.     Reklamačné podmienky

1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v e-shope www.bare-bear.sk alebo v obchode @barebearshoes na facebooku, prípadne v mieste dočasného predaja ako je predajný trh alebo skúšobňa.
2.Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na nový tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a záručná doba je 6 mesiacov.
4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru priamo od predávajúceho, v deň jeho prevzatia.
5.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
6.Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré sú definované ako:

 • Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby
 • Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
 • Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • Mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie opätkov spôsobené obúvaním bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
 • Znehodnotením podšívok obuvi pôsobením potu
 • Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
 • Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky
 • Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

7.Záruka sa vzťahuje na :

 • výrobné a materiálové chyby alebo
 • iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepár u obuvi, chýbajúca časť výrobku), ktoré sa vyskytujú v priebehu záručnej doby od dátumu predaja a to pri dodržiavaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste

8.Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.
9. Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné).
10.Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickým znakom prírodných usní.
11.Uplynutím záručnej doby právo reklamácie zaniká.
12.Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
13. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, (nie na dobierku). Tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a záručný list. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je možné vyplniť reklamačný formulár, príp. opis reklamovanej vady.
14.Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následným zaevidovaním v evidencii reklamácií.
15.Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.
16.Tovar zaslaný na reklamáciu na náklady predávajúceho a tovar riadne nevyčistený, bez faktúry či dokladu o nákupe a záručného listu nebude prijatý na reklamačné konanie a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady bez predchádzajúceho upozornenia.
17.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
18.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
19.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak bude tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
20.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
21.Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke www.bare-bear.sk a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
22.Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: TamDam s.r.o., Lipová 5534/65A, 90027 Bernolákovo.

IX.       Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2.Predávajúci má právo zamietnuť prijatie objednávky v prípade, ako je ustanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ale aj ak má podozrenie na nekalú činnosť, alebo má so zákazníkom predošlú negatívnu skúsenosť.
3.Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar alebo službu
 • zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní.

4.Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka

X.        Bezpečnosť a ochrana informácií

1.Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
4. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
5. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
6. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
7. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

XI.       Používanie súborov cookies

1.Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

2.Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk,veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

3.Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Okrem toho cookies slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Využívame tieto informácie na to, aby sme zostavili správy, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky. Cookies zhromažďujú informácie v anonymnej podobe, vrátane údajov o počte návštev webových stránok, odkiaľ návštevníci stránku navštívili a aké stránky navštívili.

4.Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke allaboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

5.Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo svojom úvodnom nastavení

XII.      Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2.V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a vystavené v predajni na viditeľnom mieste.
3.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
4.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 1 02/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
5.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 23.4.2019.
6.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom kamenných predajní a e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/alebo priamo na webovej stránke MH SR http://www.mhsr.sk/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX 5
820 07, Bratislava 27
Tel.: 02/58 272 172
E-mail: ba@soi.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 23.4.2019