Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v e-shope www.bare-bear.sk alebo v obchode @barebearshoes na facebooku, prípadne v mieste dočasného predaja ako je predajný trh alebo skúšobňa.

2.Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na nový tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a záručná doba je 6 mesiacov.

4.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru priamo od predávajúceho, v deň jeho prevzatia.

5.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6.Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré sú definované ako:

  • Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby
  • Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
  • Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
  • Mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie opätkov spôsobené obúvaním bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
  • Znehodnotením podšívok obuvi pôsobením potu
  • Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
  • Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky
  • Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

7.Záruka sa vzťahuje na :

  • výrobné a materiálové chyby alebo
  • iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepár u obuvi, chýbajúca časť výrobku), ktoré sa vyskytujú v priebehu záručnej doby od dátumu predaja a to pri dodržiavaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste

8.Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

9.Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné).

10.Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickým znakom prírodných usní.

11.Uplynutím záručnej doby právo reklamácie zaniká.

12.Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

13. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, (nie na dobierku). Tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a záručný list. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je možné vyplniť reklamačný formulár, príp. opis reklamovanej vady.

14.Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následným zaevidovaním v evidencii reklamácií.

15.Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

16.Tovar zaslaný na reklamáciu na náklady predávajúceho a tovar riadne nevyčistený, bez faktúry či dokladu o nákupe a záručného listu nebude prijatý na reklamačné konanie a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady bez predchádzajúceho upozornenia.

17.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

18.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

19.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak bude tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

20.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

21.Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke www.bare-bear.sk a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

22.Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: TamDam s.r.o., Lipová 5534/65A, 90027 Bernolákovo.